Archive for the Category » İnfaz Müzekkereler «

Hükümlünün Açık Cezaevine Teslim Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi

T.C.

*******

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 

 

İLAMAT NO:

………AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE                    

 

Aşağıda açık kimliği ve cezası yazılı **** cezasının infazı için C.Başsavcılığımıza müracaat etmiş olup;

02/09/2012 tarihli 28399 sayılı resmi gazete yayınlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği ekindeki ek-1 formu düzenlenerek 27/05/2013 tarihinde hükümlüye tebliğ ve ihtar edilerek, 10 günlük süre içerisinde Ceza İnfaz Kurumunuza teslim olması gerektiği hatırlatılarak serbest bırakılmıştır.

Devamı »

Ödeme Emri – Açık Cezaevine Gidecek Olanlar İçin

Örnek : 13
P A R A    C E Z A S I    Ö D E M E E M R İ

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI :
İLAMAT NO :
MAHKUMUN ADI SOYADI : 
HÜKÜMLÜNÜN KİMLİĞİ : 
HÜKÜMLÜNÜN ADRESİ : 
HÜKMÜ VEREN MAHKEME : 
HÜKMÜN TARİH VE NUMARASI :
HÜKMEDİLEN PARA CEZASININ MİKTARI : 
GÖZALTI – TUTUKLULUK BİLGİSİ :
ÖDENECEK PARA CEZASININ MİKTARI : 

1- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/2 maddesi uyarınca bu ödeme emrinin size tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde *** Cumhuriyet Başsavcılığına veya ikametgahınızın bulunduğu yer C.Başsavcılığına başvurmanız gerektiği;
2- Aynı Kanunun 106/6 maddesi uyarınca;
a- Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise yukarıdaki (1) nolu bent uyarınca yapacağınız müracaat sırasında para cezasının tamamını ya da isteğiniz halinde para cezanızın üçte birini ödemeniz halinde geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödemenize izin verileceği;
b- Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmış ise yukarıdaki (1) nolu bent uyarınca yapacağınız müracaat sırasında para cezasının tamamını ya da isteğiniz halinde mahkeme kararında gösterilen taksit sayısına ödenecek cezanın bölünmesiyle bulunacak ilk taksidi yatırmanız halinde kalan taksitleri birer ay ara ile ödeyebileceğiniz;
c- Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde gösterildiği şekilde taksitle ödeme yaparken taksitlerden birisini süresinde yatırmamanız halinde taksitlendirmenin hükümsüz kalacağı ve para cezasının kalan kısmının tamamını ödemeniz gerekeceği;
3-Yukarıdaki şartlar dahilinde ödeme yapmamanız halinde hakkınızda yakalama emri çıkarılacağı ve 5275 sayılı Kanunun 106/3 maddesi uyarınca Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelmek üzere;
a- Mahkemece TCK’nun 50/1-a ve 52/2 maddesine göre bir gün karşılığı adlî para cezası belirlenerek para cezası hesap edilmiş ise 1 gün karşılığı 20 TL den hapsedileceğiniz;
4- Doğrudan açık ceza infaz kurumuna giriş hakkınız;
a- Adli para cezasının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde para cezasının tamamını veya ilk taksidini ödemeyeceğinizi, bunun yerine adli para cezasının çevrileceği hapis cezasını yatmak istediğinizi beyan ederek **** Cumhuriyet Başsavcılığına veya ikametgahınızın bulunduğu yer C.Başsavcılığına başvurmanız halinde adli para cezanız hapse çevrilerek -aşağıda (c) bendinde gösterilen istisnalar hariç olmak üzere- size tebliğ edilecek “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilme Tutanağı”* ile birlikte bu tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tutanakta gösterilecek C.Başsavcılığına veya Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmanızın istenileceği, “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilme Tutanağı”nın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde gösterilen yere teslim olmamanız halinde hakkınızda yeniden yakalama emri düzenleneceği ve yakalayan kolluk birimi tarafından C.Başsavcılığının göndereceği kapalı ceza infaz kurumunda cezanın infazının yapılacağı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince koşulları oluştuğunda daha sonra açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceğiniz;
b- Adli para cezasının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde para cezasının tamamının veya ilk taksidinin ödenmemesi halinde (3) nolu bende göre adli para cezası hapse çevrilip hakkınızda yakalama emri düzenleneceği, -aşağıda (c) bendinde gösterilen istisnalar hariç olmak üzere- yakalandığınızda kolluk kuvveti nezaretinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna sevk edileceğiniz;
c- Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan birisinden mahkum iseniz 6352 sayılı Yasanın geçici 3/2 maddesi ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 5/1 maddeleri gereğince doğrudan açık ceza infaz kurumlarına ayrılamayacağınızdan bu suçlardan verilen cezaların infazına kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacağı ve aynı Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince koşulları oluştuğunda daha sonra açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceğiniz;
5- 5275 sayılı Kanunun 106/9 maddesi uyarınca adlî para cezasından çevrilen hapsin infazının ertelenemeyeceği ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmayacağı, (İstisnası: 01.06.2005 tarihinden önce işlenen suçlara ilişkin para cezalırının hapse çevrilmesinde ve 01.06.2005- 01.03.2008 tarihleri arasında işlenen ve hapis cezasından çevrilerek verilen adli para cezalarının yeniden hapse çevrilmesinde koşullu salıverme uygulanacaktır)
6- 275 sayılı Kanunun 106/8 maddesi uyarınca (3) nolu bende göre hapis yatacağınız günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı ödemeniz halinde salıverileceğiniz;
7- Hapse çevrilemeyecek haller ve diğer sınırlar;
a- 5275 sayılı Kanunun 106/4 maddesi uyarınca çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezanın hapse çevrilemeyeceği;
b- Aynı Kanunun 106/7 maddesi uyarınca adlî para cezası yerine çektirilecek hapis süresinin üç yılı, birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu sürenin beş yılı geçemeyeceği;
c- 5187 sayılı Kanunun 28. maddesine göre 18. ve 22. maddelerindeki suçlar dışında bu Kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemeyeceği;
d- 5275 sayılı Kanunun 106/11 maddesi uyarınca infaz edilen hapsin süresinin adlî para cezasını tamamıyla karşılamaması halinde ya da 106/4 maddesine göre çocuklar hakkında verilen adli para cezasının tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde, geri kalan adlî para cezasının tahsili için ilâmın, C.Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verileceği, bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kalan adlî para cezasını tahsil edecekleri;
Hususları tebliğ olunur.

Devamı »

Davetname – Hapse Çevirilen Adli Para Cezası

Örnek : 11
ÇAĞRI KAĞIDI
(Mahkumlara Mahsustur)

DAVETİYE ÇIKARAN
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI : 

İLAMAT NUMARASI : 

MAHKUMUN KİMLİĞİ :

MAHKUMUN ADRESİ : 

HÜKMÜ VEREN MAHKEME : 

KARARIN ESAS VE KARAR NO : 

CEZANIN NEVİ VE MİKTARI : 

Hakkınızda verilen adli para cezasının ödenmesine ilişkin meşruhatlı para cezası ödeme emri daha evvelden hükümde belirtilen adresinize ve/veya mernis adresinize tebliğ edilmiş olup, 30 günlük ödeme süresi içerisinde bahsi geçen adli para cezası ödenmediğinden, hüküm gereği günlüğü *-TL’den hapse çevrilmiş olup belirtilen adli para cezasından çevrilen gün hapis cezasını infaz etmek için bu çağrı kağıdının tarafınıza tebliğinden itibaren (On gün) zarfında Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelmeniz ya da bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmanız gerektiği aksi halde, 5275 Sayılı Yasanın 6411 Sayılı Kanunla eklenen 19/3 maddesi hükmüne istinaden hakkınızda yakalama emri çıkarılacağı tebliğ olunur. yaziTarihi

Devamı »

Davetname – Açık Cezaevine Gidecek Olanlar İçin

ÇAĞRI KAĞIDI
(Hükmedilen Toplam Hapis Cezası 3 Yıl ve Altında Olan Hükümlülere Mahsustur)


DAVETİYE ÇIKARAN
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI : 
İLAMAT NUMARASI : 
MAHKUMUN KİMLİĞİ :
MAHKUMUN ADRESİ :
HÜKMÜ VEREN MAHKEME : 
KARARIN ESAS VE KARAR NO : 
CEZANIN NEVİ VE MİKTARI : 

1- Hakkınızda verilen cezanın infazı için 6352 Sayılı yasanın Geçici 3/2 maddesi ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 5, 9 maddeleri gereğince, bu çağrı kağıdının tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde **** Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya ikametgahınızın bulunduğu yer C.Başsavcılığına başvurmanız gerektiği;
2- Yukarıda (1) nolu bentte gösterildiği şekilde müracaatınız halinde* (3 nolu bentdeki istisnaların dışında) cezanız Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz edilebilecek olup müracaatınız sırasında size tebliğ edilecek “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilme Tutanağı” ile birlikte bu tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tutanakta gösterilecek C.Başsavcılığına veya Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmanızın istenileceği;
3- Açık ceza infaz kurumuna (2) nolu bentteki şartlar dahilinde ayrılmanıza engel oluşturacak haller;
a- Bu çağrı kağıdının tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde **** Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya ikametgahınızın bulunduğu yer C.Başsavcılığına başvurmamanız halinde veya başvurarak “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilme Tutanağı”nın size tebliğinden itibaren ilave 10 günlük süre içerisinde tutanakta gösterilecek C.Başsavcılığına veya Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmamanız halinde hakkınızda yakalama emri düzenleneceği ve sizi yakalayacak kolluk birimi tarafından C.Başsavcılığınca gönderileceğiniz kapalı ceza infaz kurumuna sevk edileceğiniz ve ancak Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca koşulları oluştuğunda daha sonra açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceğiniz;
b- Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan birisinden mahkum iseniz 6352 sayılı Yasanın geçici 3/2 maddesi ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 5/1 maddeleri gereğince doğrudan açık ceza infaz kurumlarına ayrılamayacağınızdan bu suçlardan verilen cezaların infazına kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacağı ve aynı Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince koşulları oluştuğunda daha sonra açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceğiniz;
c- Hakkınızda koşullu salıvermenin geri alınması kararı var ise Yönetmeliğin 8/1-d maddesi uyarınca kalan cezanızın kapalı ceza infaz kurumunda infaz edileceği;
Hususları tebliğ olunur.

Devamı »

Açık Cezaevine Gönderme Tutanağı

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERME TUTANAĞI

DAVETİYE ÇIKARAN
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI : 

İLAMAT NUMARASI : 

MAHKUMUN KİMLİĞİ :

MAHKUMUN ADRESİ : 

HÜKMÜ VEREN MAHKEME : 

KARARIN ESAS VE KARAR NO :

CEZANIN NEVİ VE MİKTARI : 

HÜKÜMLÜNÜN TESLİM
OLACAĞI AÇIK CEZAEVLERİ : 

Hakkınızdaki ilamın infazı için on(10) gün içerisinde …  Cumhuriyet Başsavcılığına veya ikametgahınızın bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olmanız, teslim olmadığınız takdirde hakkınızda 5275 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin birinci fıkrasına göre yakalama emri çıkarılacağı ve yakalandığınızda kapalı ceza infaz kurumuna alınarak Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmenliğinin 6. Maddesine göre işlem yapılacağı tebliğ ve ihtar olunur.

Devamı »